ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง : เอกลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมืองเป็น“โรงเรียนวิถีพุทธ” การนำหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) และนำหลักพุทธปรัชญา (การมีเหตุมีผล การคิดวิเคราะห์) มาบูรณาการในการบริหารงานของโรงเรียนและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข

ประวัติของสถานศึกษา

       2.3  ประวัติของสถานศึกษา  
โรงเรียนเทศบาล  ๑ วัดศรีเมือง  มีกำเนิดเมื่อวันที่  1 กันยายน 2479 ที่วัดศรีเมือง เรียกชื่อว่าโรงเรียนเทศบาลเมืองนครนายก ๑   (วัดศรีเมือง)” เปิดการสอนครั้งแรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   และ                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองนครนายก
..  2482   ได้ย้ายไปอยู่ที่วัดโพธินายก  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติใสร้างอาคารเรียนหลังแรกที่วัดศรีเมือง  จึงได้ย้ายโรงเรียนจากวัดโพธินายก กลับมาที่วัดศรีเมืองในปีเดียวกัน  ดำเนินการสอนและควบคุมการสอนโดยอำเภอเมืองนครนายก  สำหรับเทศบาลเมืองนครนายกได้ให้ความอุปถัมภ์  ช่วยเหลือในด้านงบประมาณเป็นการบำรุงการศึกษาโดยทั่วไป
วันที่  29 ธันวาคม 2486 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนประชาบาลตำบลนครนายก ๑ (วัดศรีเมือง)” และทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีกหลายครั้ง จนเป็นอาคารไม้  2 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน
            ..  2505  นางชุนกี  ศิลาทอง  คหบดีชาวนครนายก  ได้อุทิศเงินสร้างอาคารเรียน จำนวน                    1 หลัง   เป็นอาคารไม้   2  ชั้น  จำนวน  6  ห้องเรียน   สร้างในที่ราชพัสดุ    ตั้งอยู่นอกเขตวัดศรีเมือง                    คนละฝั่งของถนนสุวรรณศร   เรียกว่า  "อาคารชุนกี  -  สำอาง   ศิลาทอง"  (ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียน                     สายชั้นอนุบาล)   เมื่อมีอาคารเรียนเพิ่มขึ้นมาโรงเรียนจึงได้เปิดการสอนเพิ่มขึ้นถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7  (หลักสูตรในขณะนั้น)
            เดือนมกราคม   2519   เทศบาลเมืองนครนายก  ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จำนวน  700,000  บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)  จัดสร้างอาคารเรียนตามแบบ  015  จำนวน  12  ห้องเรียน  ทดแทนอาคารเรียนหลังเก่า 
เดือนกันยายน  2519  ได้รับเงินอุดหนุนให้ต่อเติมอาคารในช่วงที่  2   อีกจำนวน 12  ห้องเรียน
            เดือนตุลาคม    2520  ได้รับเงินอุดหนุนให้ต่อเติมอาคารในช่วงที่  3   อีกจำนวน  6 ห้องเรียน
รวมทั้งสิ้นจำนวน  30   ห้องเรียน  ใช้สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   6 
..  2529  เทศบาลเมืองนครนายก  ได้รับเงินอุดหนุนพิเศษประจำปี  2529  จำนวน 1,110,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จัดสร้างโรงอาหาร-หอประชุม โดยการนำของนายกเทศมนตรี            นายอภิชาติ   เทพวุฒิสถาพร
..  2535  โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยเริ่มเปิดการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  1  ห้องเรียน  ปัจจุบันได้ทำการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
พ.ศ.  2541  เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนพิเศษ สร้างอาคารเรียน คสล.  4 ชั้น  จำนวน  18 ห้องเรียน ตามแบบ  สน.ศท.  4/18   จำนวน 1  หลัง (อาคาร 5)   ปัจจุบันใช้ชื่ออาคารอาคารขวัญเมือง
            พ.ศ.  2545   เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารเรียน  คสล.3  ชั้น  จำนวน  12  ห้องเรียน  
จำนวน  1  หลัง  (อาคาร  6 )  ปัจจุบันใช้ชื่ออาคาร  อาคารมิ่งเมือง
พ.ศ.  2547   เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารเรียน  คสล.3 ชั้น  จำนวน  12  ห้องเรียน  
จำนวน  1  หลัง  (อาคาร 7)   ปัจจุบันใช้ชื่ออาคาร  อาคารภูมิเมือง
            พ.ศ. 2550  ได้รับเงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล  คสล.2  ชั้น จำนวน 12 ห้อง 1 หลัง
            พ.ศ. 2550  เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารเรียน 4/12  จำนวน  1  หลัง
            พ.ศ. 2551  เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารเรียน สน.ศท  4/12 ชั้นล่างโล่ง  1  หลัง
จำนวน  8,307,000  บาท (แปดล้านสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
พ.ศ. 2550  เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล คลส.  2  ชั้น  จำนวน  12 
ห้องเรียน  จำนวน  1 หลังปัจจุบันใช้ชื่ออาคาร  อาคารชุนกี 
พ.ศ.  2551    2550  เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารเรียน สน.ศท. 4/12  ชั้นล่างโล่ง  1 
หลัง  จำนวน  8,300,700  บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ปัจจุบันใช้ชื่ออาคาร  อาคารสิริวัฒนคุณ 
พ.ศ.  2551  เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารเรียน  สน.ศท. 3 /12  ชั้นจำนวน  1  หลัง 
จำนวนเงิน  6,500,000  บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ปัจจุบันใช้ชื่ออาคาร  8   อาคารจรรยาวุฒิ 
พ.ศ.  2552  เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียน  จำนวน  10 ที่นั่ง สน.
ศท. 10   จำนวน  1  หลัง  จำนวนเงิน  350,000  บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ปัจจุบันใช้ชื่ออาคาร  8   อาคารจรรยาวุฒิ 
พ.ศ.  2553  เทศบาลได้รับงบโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  อาคารเรียน  สน.ศท.  4/12  ชั้นล่าง
โล่ง  1  หลัง  จำนวนเงิน  10,190,000  บาท  (สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท)