ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง : เอกลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมืองเป็น“โรงเรียนวิถีพุทธ” การนำหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) และนำหลักพุทธปรัชญา (การมีเหตุมีผล การคิดวิเคราะห์) มาบูรณาการในการบริหารงานของโรงเรียนและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของโรงเรียน

เอกลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
“โรงเรียนวิถีพุทธ” หมายถึงการนำหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) และนำหลักพุทธปรัชญา (การมีเหตุมีผล  การคิดวิเคราะห์) มาบูรณาการในการบริหารงานของโรงเรียนและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง  คนดี  มีความสุข

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
            โรงเรียนเทศบาล ๑วัดศรีเมืองเป็นโรงเรียนที่พัฒนาอีคิวและไอคิวโดยใช้กลุ่มสนใจที่หลากหลาย โดยมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับอีคิวและไอคิว  และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนตามความสนใจ  ได้แก่ กลุ่มสนใจลูกเสือ –เนตรนารี กลุ่มสนใจเจ้าสัวน้อย กลุ่มสนใจเกษตรพอเพียง กลุ่มสนใจการประกอบอาหาร กลุ่มสนใจนาฏศิลป์  กลุ่มสนใจกีฬา กลุ่มสนใจดนตรีไทย กลุ่มสนใจงานประดิษฐ์ กลุ่มสนใจศิลปะ กลุ่มสนใจความเป็นเลิศทางวิชาการ