ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง : เอกลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมืองเป็น“โรงเรียนวิถีพุทธ” การนำหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) และนำหลักพุทธปรัชญา (การมีเหตุมีผล การคิดวิเคราะห์) มาบูรณาการในการบริหารงานของโรงเรียนและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข